М-р Милка Димитровска, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Скопје, јануари 2021

 

1. ВОВЕД 

Политичкиот плурализам, но и општествената интегрираност се извонредно битни за современото демократско функционирање. Во Република Северна Македонија постојат правни претпоставки за плурализам, а и голем број регистрирани партии, меѓутоа се постава прашањето, дали изборниот и поопшто, политичкиот систем, како и општествените околности обезбедуваат реална манифестација на граѓанските преференци во општествениот дискурс, а поконкретно во Собранието на РСМ, како и кој би бил оптималниот изборен систем во конкретен политички контекст? Исто така, се постава прашањето зошто сега се јавува потреба за промена на состојбите во изборниот систем?

М-р Симона Ристевска

Утврдувањето на изборниот модел  во една држава, преставува начин за трансформација на волјата на избирачкото тело во држвата и  преточување  во  пратенички мандати  во законодавниот дом.

Се поставува прашањето кој модел дава најсоодветна трансформација на  гласовите во мандати, со цел добивање на оптимално решение, тој треба да  обезбеди  максимален ефект  со минимален импут, при точно утврдени  параметри. 

NEWSLETTER

Stay up To date with our newsletter. We Do Not Spam.

©2024 -ПОЕН - Партија за општествен и економски напредок

Search