Врз основа на одлуката на ИО на ПОЕН на седницата одржана на дена 24 Мај 2022 за свикување на Конгрес на ПОЕН, како и врз основа  членот 75 став 2 од Статутот на ПОЕН, Kомисијата за спроведување на постапката за избор на претседател на Партијата објавува 

 

П О В И К

За кандидирање за претседател

Почитувани,

Партијата за општествен и економски развој (ПОЕН) преку нејзиниот Академски совет има зацртано, покрај другите активности, неколку on line сесии  за актуелни настани кои ја карактеризираат општествената состојба и ги означуваат основните трендови на македонското општествено пулсирање и креација.

Проф. д-р Рубин Земон, претседател на ПОЕН

Веќе неколку години во јавноста се наметна дискусијата за промена на изборниот систем или модел во Република Северна Македонија, при тоа се наметнува мислењето дека токму изборниот модел е генератор на многу  недоследности на демократските, како и на генерирањето политичките и уставните кризи во Македонија! 

NEWSLETTER

Stay up To date with our newsletter. We Do Not Spam.

©2024 -ПОЕН - Партија за општествен и економски напредок

Search