Проф. д-р Рубин Земон, претседател на ПОЕН

Веќе неколку години во јавноста се наметна дискусијата за промена на изборниот систем или модел во Република Северна Македонија, при тоа се наметнува мислењето дека токму изборниот модел е генератор на многу  недоследности на демократските, како и на генерирањето политичките и уставните кризи во Македонија! 

Почитувани,

Партијата за општествен и економски развој (ПОЕН) преку нејзиниот Академски совет има зацртано, покрај другите активности, неколку on line сесии  за актуелни настани кои ја карактеризираат општествената состојба и ги означуваат основните трендови на македонското општествено пулсирање и креација.

Проф. д-р Ѓорѓи ТОНОВСКИ

Изборниот модел со една изборна единица и со отворени кадровски листи, според својата природа е поблизок до непосредната демократија за разлика од мнозинскиот изборен модел и од пропорционалниот изборен модел. Таквиот модел го продлабочува и го проширува географско-материјалниот, физичкиот простор на демократијата но и функционалниот простор за специфичниот вид на демократско изјаснување низ изборниот ахгажман на граѓаните. Моделот една изборна единица го обединува сегментираното демократско изборно тело.

NEWSLETTER

Stay up To date with our newsletter. We Do Not Spam.

©2021 -ПОЕН - Партија за општествен и економски напредок

Search